அழகு தேசம்

மீது உயர்ந்திடும் தெங்கு இளநீரை

……….மிடைத்த பூகம் சுமந்து தன் காயைச்

சூதம் ஒன்றிச் சுமக்கக் கொடுக்கும்

……….சூதம் தன்கனி தூக்கும் பலாவில்

ஓதும் அந்த பலாக் கனி வாழை

……….உளுக்கவே சுமந்து ஒண்குலை சாய்க்கும்

மாதுளம் கொம்பு வாழைத் தாங்கும்

……….வளமை ஆசூர் வடகரை நாடே.

நூல்: முக்கூடற்பள்ளு

பாடியவர்: தெரியவில்லை

சூழல்: மூத்த பள்ளியின் நாட்டு வளம் விவரிக்கப்படுகிறது

(அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள வார்த்தைகள் பாடலில் இல்லை, வாக்கிய ஓட்டம் தடைபடாமல் இருப்பதற்காக நான் சேர்த்தவை)

மூத்த பள்ளியின் ஆசூர் வடகரை நாடு மிகவும் வளம் நிறைந்தது. அங்கே

  • மிக உயரமாக வளர்ந்த தென்னைமரத்தின் இளநீரைப் பக்கத்தில் உள்ள பாக்கு மரம் தாங்கிக்கொள்ளும்
  • அந்தப் பாக்கு மரத்தின் காயைப் பக்கத்தில் உள்ள மாமரம் தாங்கிக்கொள்ளும்
  • அந்த மாமரத்தின் கனியைப் பக்கத்தில் உள்ள பலாமரம் தாங்கிக்கொள்ளும்
  • அந்தப் பலாமரத்தின் கனியைப் பக்கத்தில் உள்ள வாழைமரம் தாங்கிக்கொள்ளும்
  • அந்த வாழை மரத்தின் ஒளி நிறைந்த பழக்குலையைப் பக்கத்தில் உள்ள மாதுளங்கொம்பு தாங்கிக்கொள்ளும்

துக்கடா

  • ’பள்’ என்றால் பள்ளம், அங்கே உள்ள விவசாய நிலம், அந்த நிலத்தில் பணிபுரியும் உழவர்கள் பாடும் பாடல் ‘பள்ளு’ என்று அழைக்கப்பட்டது
  • முக்கூடற்பள்ளு ஒரு சுவாரஸ்யமான நாடக இலக்கியம். அதன் கதை நாயகர் பள்ளன், அவரது இரு மனைவிகள் இளைய பள்ளி மற்றும் மூத்த பள்ளி. இந்தப் பாடல் மூத்த பள்ளி தன்னுடைய சொந்த ஊரின் வளத்தைச் சொல்வதாக வருகிறது

039/365

Advertisements
This entry was posted in ஆசிரியர் பெயர் தெரியாத பாடல்கள், இயற்கை, பள்ளு, வர்ணனை. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s