சிறுதுளி பெருவெள்ளம்

வருவாய் சிறிது எனினும் வைகலும் ஈண்டின்

பெருவாய்த்தாய் நிற்கும் பெரிதும் – ஒருவாறு

ஒளி ஈண்டி நின்றால் உலகம் விளக்கும்

துளி ஈண்டில் வெள்ளம் தரும்

நூல்: பழமொழி நானூறு (#201)

பாடியவர்: முன்றுரையரையனார்

(அடிக்கோடிடப்பட்டுள்ள வார்த்தைகள் பாடலில் இல்லை, வாக்கிய ஓட்டம் தடைபடாமல் இருப்பதற்காக நான் சேர்த்தவை)

நட்சத்திரம் பார்ப்பதற்குச் சிறியதாக இருக்கிறது. ஆனால் பல நட்சத்திரங்கள் ஒன்றாகச் சேர்ந்தால், உலகுக்கே வெளிச்சம் தரும்.

ஒரு துளி தண்ணீரை வைத்து எதையும் சாதித்துவிடமுடியாது. ஆனால் அப்படிப் பல துளிகள் சேர்ந்தால், வெள்ளம் வரும்.

அதுபோல,

நமக்கு வருமானம் குறைவாயிற்றே என்று கலங்கவேண்டாம். அதைத் தினந்தோறும் சேர்த்துவைத்தால், பின்னால் அது பெரும் செல்வமாக ருமாறும்.

துக்கடா

  • ’சிறுதுளி பெருவெள்ளம்’ போன்ற 400 பழமொழிகளை எடுத்துக்கொண்டு, ஒவ்வொரு பாட்டிலும் அவற்றை விளக்கும் வித்தியாசமான நூல் இது
  • பழமொழி நானூறு முழுவதையும் (விளக்கத்துடன்) இங்கே வாசிக்கலாம் –> http://218.248.16.19/library/l2A00/html/l2A00bod.htm

031/365

This entry was posted in அறிவுரை, செல்வம், சேமிப்பு, பழமொழி நானூறு, Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s