அறிவுகள்

ஒன்று அறிவு அதுவே ஒற்று அறிவதுவே

இரண்டு அறிவு அதுவே அதனொடு நாவே

மூன்று அறிவு அதுவே அவற்றொடு மூக்கே

நான்கு அறிவு அதுவே அவற்றொடு கண்ணே

ஐந்து அறிவு அதுவே அவற்றொடு செவியே

ஆறு அறிவு அதுவே அவற்றொடு மனமே

நேரிதின் உணர்ந்தோர் நெறிப்படுத்தினரே.

நூல்: தொல்காப்பியம் (பொருளதிகாரம், மரபியல் #571)

பாடியவர்: தொல்காப்பியர்

சூழல்: ஓரறிவு உயிர்களில் தொடங்கி ஆறறிவு உயிர்கள்வரை விவரிக்கும் பாடல்

உயிர்களை இப்படிப் பிரிக்கலாம்:

 • ஓர் அறிவு என்பது, வெறும் உடம்பினால்மட்டும் அறிவது (தொடு உணர்வு). (உதாரணம்: புல், மரம் போன்றவை)
 • அதோடு நாக்கு / வாய் (சுவை உணர்வு) சேர்ந்துகொண்டால், இரண்டு அறிவு. (உதாரணம்: சங்கு, சிப்பி)
 • இவற்றோடு மூக்கு (நுகர்தல் உணர்வு) சேர்ந்துகொண்டால், மூன்று அறிவு. (உதாரணம்: எறும்பு)
 • இவற்றோடு கண் (பார்த்தல்) சேர்ந்துகொண்டால், நான்கு அறிவு. (உதாரணம்: நண்டு, தும்பி)
 • இவற்றோடு காது (கேட்டல்) சேர்ந்துகொண்டால், ஐந்து அறிவு. (உதாரணம்: விலங்குகள், பறவைகள்)
 • இவற்றோடு மனம் (சிந்தனை) சேர்ந்துகொண்டால், அதுதான் ஆறு அறிவு உயிர்! (உதாரணம்: மனிதன்)
துக்கடா:
 • மேலே தரப்பட்டிருக்கும் உதாரணங்களும் தொல்காப்பியத்திலிருந்து வருபவைதான் – அடுத்தடுத்த பாடல்களில் இவற்றை விளக்கியுள்ளார் தொல்காப்பியர்
 • தொல்காப்பியம் முழுமையாக (உரையுடன்) வாசிக்க:
 1. சொல்லதிகாரம் – http://noolaham.net/project/39/3826/3826.pdf
 2. எழுத்ததிகாரம் – http://noolaham.net/project/39/3827/3827.pdf
 3. பொருளதிகாரம் பாகம் 1 – http://noolaham.net/project/39/3825/3825.pdf
 4. பொருளதிகாரம் பாகம் 2 – http://noolaham.net/project/49/4823/4823.pdf

007/365

This entry was posted in அறிவியல், தொல்காப்பியம், Uncategorized. Bookmark the permalink.

2 Responses to அறிவுகள்

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s